+36 (20) 575-3654 illetve +36 (46) 452-265 info@barcziautosiskola.com

Tanulói tájekoztató és vállalási feltételek “A”-kategória

Tanulói tájékoztató
A „A” kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei

 1. A képző szerv adatai:

Megnevezés (fantázianév): Bárczi Autósiskola

Székhely:                                           3876 Hidasnémeti, Szabadság út 2.

Honlap cím:                                       info@barcziautosiskola.com

E-mail cím:                                             barcziautosiskola@gmail.com
Telefonszám:                                        +3620-575-3654

Cégnév:                                             Bárczi Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság
A cég formája:                                  Betéti társaság

Ügyvezető: Bárczi Lászlóné

Telefonszám: +3620-9763-345

 1. Cégbírósági bejegyzés száma:   05-06-012529

 2. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:  Andrássy László,  barcziautosiskola@gmail.com,   +20-555-1398

 3. Az ügyfélfogadó
  címe:                                      3876 Hidasnémeti, Szabadság út 2.
  telefonszáma:                       +36 46-452-265; +36 20-5753654
  ügyfélfogadás időpontjai:      hétfő 17-20, szerda 17-20, péntek 17-20
  telefonos egyeztetéssel egyéb időpontban is

 4. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával

 5. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

 6. A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • betöltött 23 és fél éves kor A+24

  • 20 és fél éves kor „A” 2 éven túl A2vel

  • az első részlet befizetése

  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

   • betöltött 24. életévét betöltötte,vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb A+24

   • betöltött 20. év vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb „A” 2 éven túl A2vel

   • az elméleti tanfolyam elvégzése

   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap

   • elméleti vizsgadíj befizetése

   • kitöltött jelentkezési lap

   • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik

   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás

   • vizsgadíj befizetése

A tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

 • Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

  • betöltött 24. éves életkor A+24 

  • betöltött 24. éves kor A (2 éven belül A1-el vagy A2-vel)

  • betöltött 21. éves kor A (2 éven túl A2vel)

  • a kötelező óraszám levezetése, és az előírt menettávolság teljesítése

  • kitöltött jelentkezési lap

  • gyakorlati vizsgadíj befizetése

 • A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

  • sikeres elméleti vizsga igazolása

  • sikeres gyakorlati vizsga igazolása

  • sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból. Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.

  • alapfokú iskolai végzettség igazolása: a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

  • Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban

 1. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

 • Elméleti tantárgyak és óraszámok           A+24     A1és 2+    A1és 2-    A2és 2+

  • Közlekedési alapismeretek                     10 óra         1              –              1

  • Járművezetés elmélete                            4 óra           1              –              1

  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek      4 óra           1              –              1 

  •  Szabad keret 4 óra – – –

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc,
azaz 4 tanóra.

E-learning oktatás esetén max 60 óra/90 nap

 • Gyakorlati képzés:

  • Kötelező óraszám: A alapoktatás: 10 óra, városi forgalom: 11 óra, országúti forgalom: 5 óra, összesen: 26 óra menettávolság: 390 Km

A(A1és 2+ )alapoktatás: 4 óra, városi forgalom: 4 óra, országúti forgalom: 2 óra , összesen: 10 óra menettávolság: 240 km

A(A1 és 2-) alapoktatás: 6 óra, városi forgalom: 8 óra, országúti forgalom: 2 óra, összesen: 16 óra menettávolság: 150 km

A(A2 és 2+) alapoktatás: 2 óra, városi forgalom: 4 óra, országúti forgalom: 2 óra, összesen: 8 óra menettávolság: 120 km

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc.

10. Járműhasználat: Suzuki SV 650

11. A hiányzás pótlásának módja:
A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:
– a tanóra kezdete előtt min 48 órával fizetési kötelezettség nélkül
– a tanóra kezdete előtt 48 órán belül az elmaradó órá(k)ra 1‘000,-Ft /óra díj megfizetésével
– amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni
Az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell. Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó, vagy soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamban.

12. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

 • Tandíjak

  • Elmélet

   • Tantermi oktatás díja  A+24                             30.000,-Ft

   • E-learning +konzultáció                                   30.000,-Ft

   • Tantermi oktatás díja A(A1 vagyA2 és 2+)     10.000,-Ft

   • E-learning+konzultáció                                    10.000,-Ft

  • Gyakorlat

   • Gyakorlati oktatás alap óradíja                          2.300,-Ft

   • Pótóra                                                                 2.300-Ft

   • E-learning póthozzáférés díja(max: 10 óra/15 nap) 5.000,-Ft

   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja megegyezik a fenti díjakkal

   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló átkéréssel kapcsolatos ügyintézésere külön költséget, díjat nem számolunk fel

   • Elsősegély nyújtási oktatás díja                        11.500,- Ft

 • Vizsgadíjak

  • Hatósági díjszabás szerint, jelen tájékoztató 19. pontjában részletezve

 • Fizetési módok, részletfizetés

  • bankszámlára átutalással

  • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel

  • részletfizetésre lehetőséget biztosítunkA képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
   13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási helyszínek:
Elmélet: Sátoraljaújhely, Kossuth út 21.
E-learning választásakor igény esetén a konzultáció helye: Sátoralajaújhely, Kossuth út 21.

Gyakorlat:  Sátorlajaújhely, Miskolc (a tanuló választása szerint)

16. Pótórák igénylésének módja, díjai: A gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére, ill ezt a tanuló igényelheti.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1082 Budapest Vajdahunyad utca 45. 06-1-814-1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • A vizsga helyéről és időpontjáról a vizsga előtt legalább 5 nappal értesítjük

 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetéshez megfelelő öltözetben, és állapotban meg kell jelenni

 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell

 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja

 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.

 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.

 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

 1. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 • elméleti vizsga díja                                 4.600,-Ft

 • A kategóriák járműkezelés 4‘700,-Ft

 • forgalmi vizsga díja                              11.000,-Ft

 • elsősegélynyújtó vizsga díja                   6.850,-Ft

 • A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

  20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 • A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázó kérésére a Fővárosi Közlekedési Felügyelőség 3 munkanap alatt kiállítja és kiadja a vizsgaigazolást. A vizsgaigazolás átvételekor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

  • személyi igazolvány

  • lakcímkártya

  • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya

  • alapfokú végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány

 • Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt, ennek illetéke van. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

  • személyi igazolvány

  • lakcímkártya

  • vizsgaigazolás

  • orvosi alkalmassági igazolás

 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig  a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint .
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Hidasnémeti, 2016-01-25

Andrássy László -iskolavezető                                                                                             Bárczi Lászlóné –  ügyvezető