+36 (20) 575-3654 illetve +36 (46) 452-265 info@barcziautosiskola.com

Tanulói tájekoztató és vállalási feltételek “AM”-kategória

Tanulói tájékoztató
A „AM” kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei

 1. A képző szerv adatai:

Megnevezés (fantázianév): Bárczi Autósiskola

Székhely:                                           3876 Hidasnémeti, Szabadság út 2.

Honlap cím:                                       www.barcziautosiskola.com
E-mail cím:                                        info@barcziautosiskola.com
Telefonszám:                                     +3620-575-3654

Cégnév:                                             Bárczi Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság

Ügyvezető: Bárczi Lászlóné

Telefonszám: +3620-9763-345

A cég formája:                                  Betéti társaság

 1. Cégbírósági bejegyzés száma:   05-06-012529

 2. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:  Andrássy László barcziautosiskola@gmail.com +20-555-1398

 3. Az ügyfélfogadó
  címe:                                     3876 Hidasnémeti, Szabadság út 2.
  telefonszáma:                       +36 46-452-265; +36 20-5753654;
  ügyfélfogadás időpontjai:      hétfő 17-20, szerda 17-20, péntek 17-20
  telefonos egyeztetéssel egyéb időpontban is

 4. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával

 5. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

 6. A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • betöltött 13 és fél éves kor

  • az első részlet befizetése

  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

   • betöltött 14 éves életkor

   • az elméleti tanfolyam elvégzése

   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap

   • elméleti vizsgadíj befizetése

   • kitöltött jelentkezési lap

   • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik

   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás

   • vizsgadíj befizetése

A tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

 • Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

  • betöltött 14 éves életkor

  • a kötelező óraszám (10óra) levezetése, és az előírt menettávolság (100 km) teljesítése

  • kitöltött jelentkezési lap

  • gyakorlati vizsgadíj befizetése

 • A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

  • sikeres elméleti vizsga igazolása

  • sikeres gyakorlati vizsga igazolása

  • sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból. Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.

  • alapfokú iskolai végzettség igazolása: a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

  • Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban

 1. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

 • Elméleti tantárgyak és óraszámok

  • Közlekedési alapismeretek                                   10 óra

  • Járművezetés elmélete                                         4 óra

  •  Szabad keret 2 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc,
azaz 4 tanóra. E-learning oktatás esetén max 60 óra/90 nap

 • Gyakorlati képzés:

  • Kötelező óraszám: 10 óra menettávolság: 100 km

  •  vizsgaóra: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc.

10. Járműhasználat: Babetta 210

Lehetőséget biztosítunk sajátjármű használatára, amelynek feltételeit megállapodásban rögzítjük.


11. A hiányzás pótlásának módja: A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:
– a tanóra kezdete előtt min 48 órával fizetési kötelezettség nélkül
– a tanóra kezdete előtt 48 órán belül az elmaradó órá(k)ra 1‘000,-Ft /óra díj megfizetésével
– amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni
Az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell. Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó, vagy soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamban.

12. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

 • Tandíjak

  • Elmélet

   • Tantermi oktatás díja                                                   25.000,-Ft

   • E-learning +konzultáció                                             25.000,-Ft

  • Gyakorlat

   • Gyakorlati oktatás alap óradíja                                     1.800,-Ft

   • Pótóra                                                                            1.800-Ft

   • E-learning póthozzáférés díja(max: 10 óra/15 nap)      5.000,-Ft

   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja megegyezik a fenti díjakkal

   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló átkéréssel kapcsolatos ügyintézésere külön költséget, díjat nem számolunk fel

   • Elsősegély nyújtási oktatás díja                                  11.500,-Ft

 • Vizsgadíjak

  • Hatósági díjszabás szerint, jelen tájékoztató 19. pontjában részletezve

 • Fizetési módok, részletfizetés

  • bankszámlára átutalással

  • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel

  • részletfizetésre lehetőséget biztosítunkA képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási helyszínek:

Elmélet: Sátoraljaújhely, Kossuth út 21.
E-learning választásakor igény esetén a konzultáció helye: Sátpraljaújhely, Kossuth út 21.

Gyakorlat: Sátorlajaújhely, Miskolc (a tanuló választása szerint)

16. Pótórák igénylésének módja, díjai:
A gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére, ill ezt a tanuló igényelheti.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.     tel.: 06-1-814-1818

kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • A vizsga helyéről és időpontjáról a vizsga előtt legalább 5 nappal értesítjük

 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetéshez megfelelő öltözetben, és állapotban meg kell jelenni

 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell

 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja

 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.

 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.

 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

 1. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 • elméleti vizsga díja                                 4.600,-Ft

 • A kategóriák járműkezelés                    3.600,- Ft

 • forgalmi vizsga díja                               3.600,-Ft

 • elsősegélynyújtó vizsga díja                  6.850,-Ft

 • A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

  20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 • A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázó kérésére a Fővárosi Közlekedési Felügyelőség 3 munkanap alatt kiállítja és kiadja a vizsgaigazolást. A vizsgaigazolás átvételekor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

  • személyi igazolvány

  • lakcímkártya

  • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya

  • alapfokú végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány

 • Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt, ennek illetéke van. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

  • személyi igazolvány

  • lakcímkártya

  • vizsgaigazolás

  • orvosi alkalmassági igazolás

 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig  a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint .
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Hidasnémeti, 2016-01-25

Andrássy László -iskolavezető                                                                 Bárczi Lászlóné –  ügyvezető